Česká koruna CZK Euro EUR

Vyhledat

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

Souhlasím s tím, aby společnost EURO SHOP s.r.o., Orel 63, 53821 Slatiňany, IČ:27512541, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail 

 1. Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas.

 2. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. 

 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti EURO SHOP s.r.o., Orel 63, 53821 Slatiňany, info@europarfemy.cz.

 4. Správce vás tímto upozorňuje, že jakožto subjekt osobních údajů máte právo:

  • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádá místo výmazu jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • aby Správce na vaši žádost předal vaše osobní údaje jinému vámi určenému Správci.
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u Správce.
  • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace

Souhlasím s tím, aby společnost EURO SHOP s.r.o., Orel 63, 53821 Slatiňany, IČ:27512541, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail

 • telefonní kontakt

 • adresní údaje

 1. Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro účely registrace na webových stránkách / e-shopu Správce. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

 2. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti EURO SHOP s.r.o., Orel 63, 53821 Slatiňany, info@europarfemy.cz.

 3. Správce vás tímto upozorňuje, že jakožto subjekt osobních údajů máte právo:

  • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • aby Správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádá místo výmazu jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • aby Správce na vaši žádost předal vaše osobní údaje jinému vámi určenému Správci.
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u Správce.
  • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě uzavření kupní smlouvy

Souhlasím s tím, aby společnost EURO SHOP s.r.o., Orel 63, 53821 Slatiňany, IČ:27512541, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

1) v případě uzavření kupní smlouvy

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní kontakt

 • doručovací adresa

 • fakturační adresa

 1. Jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení

 2. Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího

2. v případě provedení online platby

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní kontakt

 • doručovací adresa

 • fakturační adresa

 • kód objednávky

 • ID platby

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kód objednávky a ID platby je nutné zpracovat za účelem provedení platby v rámci uzavřené smlouvy, plnění právní povinnosti Správce a obranu práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b), c) a f) Nařízení.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • správce webových stránek Správce, společnost wpj s.r.o., se sídlem
 • Fügnerova 1288 (zimní stadion), 543 01 Vrchlabí, IČ: 28860608,
 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost WEB4U s.r.o, se sídlem Pravdova č.p. 837 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 26058774
 • data centrum, společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská č.p. 2117/1 169 00 Praha 6, IČ: 24738875
 • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727.
 • Případně další Zpracovatelé, se kterými má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.