Česká koruna CZK Euro EUR

Vyhledat

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky a tento reklamačný poriadok platí pre nákup v našom internetovom obchode www.europarfemy.sk. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.europarfemy.sk je spoločnosť EURO SHOP sro, so sídlom Orol 63, 538 21 Slatiňany, IČO: 27512541, DIČ: CZ27512541, tel: +420 491 204 252, e-mail: info@europarfemy.cz , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, sp. zn. C23447 (ďalej len "predávajúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "NOZ") a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

Kontrola zásielky

Pri prevzatí zásielky je kupujúcemu doporučené prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, je kupujúci povinný za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. V prípade zistenia poškodenia až po prevzatí je nutné spísať s dopravcom do troch dní protokol a s ním nám zaslať tovar späť.

Zodpovednosť za vady predanej veci

Vec je chybná, ak nemá pri prevzatí vlastnosti stanovené kúpnou zmluvou (dohodnuté množstvo, kvalita či prevedenie). Kupujúci je povinný si vec prezrieť čo najskôr po prevzatí tovaru. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; na odstránenie vady bezplatnou opravou veci; na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Záruka za Akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Predávajúci poskytuje záruku len pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ s tým, že záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu, resp. od doručenia do miesta určenia uvedeného kupujúcim. Ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie alebo životnosť výrobku, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá a ktoré boli v predajnom doklade vyznačené. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady príslušnej miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Súčasne si predávajúci a kupujúci, ktorým je spotrebiteľ zjednávajú, že záručná doba u veci použitej činí 12 mesiacov. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku, v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje. Alergickú reakciu, či iné zdravotné ťažkosti, nemožno považovať za chybu výrobku, ale jedná sa o individuálnu reakciu na určitú zložku v danom produkte. Predávajúci poskytuje záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

Uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť kupujúcemu v ústrety. V prípade, že kupujúci, ktorým je spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu. Reklamovaný tovar (vrátane kópie dodacieho listu, záručného listu, prípadne aj sprievodného listu) je povinný zaslať so stručným popisom vady a s požiadavkou na spôsob vybavenia reklamácie jedným z týchto spôsobov:

1) zaslať bez dobierky na adresu: 

EUROPARFEMY.CZ
Kumburský Újezd 111
509 01 Nová Paka

2) zaslať cez Zásielkovňu (Packeta)
- Tovar dobre zabaľte, na škatuľu napíšte „REKLAMÁCIA“ a prineste ju na pobočku Zásielkovne, ktorá umožňuje zaslanie tovaru späť.
- Obsluhe len povedzte PIN 97771278 a odovzdajte balíček. Obsluha vám vydá potvrdenie o prevzatí.
- Vrátenie tovaru cez službu Zásielkovňa je v prípade reklamácie ZADARMO.

Vzorový formulár na stiahnutie TU.

ReklamÁcIE a náklady na dopravu

V prípade reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Pokiaľ si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inej najlacnejšiej variante, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšiej dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber naprieč všetkými dopravnými spoločnosťami.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Reklamačný protokol je zaslaný zákazníkovi e-mailom alebo poštou do 3 dní od prijatia reklamácie. O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefónnom čísle +420 491 204 257. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak nebola s kupujúcim dohodnutá lehota dlhšia.

Našim cieľom je vyriešiť reklamáciu k spokojnosti kupujúceho.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.